Starostlivosť o zamestnancov

Jednou z kľúčových podmienok dosiahnutia kvality nami ponúkaných služieb je kvalitné prevedenie samotných upratovacích prác zamestnancami firmy.

Naša firma venuje veľkú pozornosť výberu nových zamestnancov. Pohovory prevádza s každým záujemcom, a to odlišne podľa toho, akú funkciu by mal zastávať. Už pri výbere si všíma a posudzuje komunikatívnosť, vystupovanie, záujem o danú prácu, zmysel pre samostatnosť a samozrejme podľa potreby aj znalosti z oblasti podľa pracovného zaradenia.

Firma kladie veľký dôraz na motiváciu., ktorej cieľom je:

 • vytvárať také pracovné prostredie, ktoré bude rozvíjať pracovnú morálku
 • dbať na to, aby všetci pracovníci mali pocit, že sú zainteresovaní na kvalite služieb poskytovanej zákazníkovi a mohli ju ovplyvňovať
 • pravidelne posudzovať faktory, ktoré motivujú pracovníkov v zabezpečovaní kvality
 • dopĺňať kvalifikáciu pracovníkov
 • podporovať úsilie o zvyšovanie kvality uznaním a odmenami za ich dosiahnutie

Firma dbá o to, aby všetci zamestnanci mali vytvorené také pracovné podmienky, ktoré by im nevytvárali prekážky v práci. Každý zamestnanec je pri nástupe do pracovného pomeru poučený o BOZP, oboznámi sa s prevádzkovým poriadkom a mzdovým predpisom.

Nevyhnutným predpokladom pre úspešné zvládnutie dohodnutých prác je dobrý zdravotný stav pracovníkov. Pri vstupných lekárskych prehliadkach zohľadňujeme špeciálne požiadavky objednávateľa.

Firma kladie veľký dôraz na vlastné pracovné, ochranné náradie, prostriedky a pomôcky. Firemné odevy a obuv vníma zákazník ako súčasť starostlivosti o zamestnancov.

Firma disponuje sociálnym fondom, ktorý bol zriadený na pomoc pri stravovaní, jubileách, významných rodinných udalostiach. Zároveň však vyžaduje od zamestnancov poriadok a čistotu v priestoroch pridelených pre ich potrebu.

Starostlivosť o zamestnancov v akejkoľvek oblasti napomáha firme pri zlepšení poskytovania služieb.
Lux Prešov, s.r.o

Bardejovská č. 5, Prešov

 • Pondelok: 08:00 - 16:30
 • Utorok: 08:00 - 16:30
 • Streda: 08:00 - 18:00
 • Štvrtok: 08:00 - 16:30
 • Piatok: 08:00 - 16:30
 • Sobota: zatvorené
 • Nedeľa: zatvorené

  • +421 51 77 10 809
  • lux-presov@lux-presov.sk